Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sieradenmeisje

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – De ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Nederlands recht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de klant, als natuurlijke persoon, die een overeenkomst aangaat met Sieradenmeisje;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van digitale communicatie;
 7. Algemene Voorwaarden: de geldende Algemene Voorwaarden van Sieradenmeisje.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 1. Bedrijfsgegevens
  Bedrijfsnaam: Sieradenmeisje
  KVK-nummer: 81303564
  Btw-nummer: NL003559976B68
 2. Contactgegevens
  Website: https://sieradenmeisje.nl
  Telefoonnummer: +31641158807
  E-mailadres: info@sieradenmeisje.nl
  Postadres: Vaartbossen 15, 4816JH Breda, Nederland
  Bedrijfsadres: Op aanvraag vanwege de waarde van onze producten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sieradenmeisje en op elke overeenkomst tussen Sieradenmeisje en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld of is deze gemakkelijk vindbaar voor de consument via sieradenmeisje.nl.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen door de consument worden opgeslagen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op een later moment worden aangepast, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn genoemd, of onduidelijkheden over de inhoud ervan, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of bijzondere voorwaarden heeft, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en Sieradenmeisje mag het aanbod wijzigen.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken.
 4. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Sieradenmeisje niet.
 5. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Sieradenmeisje kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 7. Over elk aanbod is voldoende informatie te lezen, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de verzendkosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen;
 • of het herroepingsrecht van toepassing is;
 • de manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • of de overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe deze te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument zijn of haar gegevens kan controleren en aanpassen; en
 • de gedragscodes waar Sieradenmeisje aan voldoet en waar de consument deze gedragscodes kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een bestelling plaatst.
 2. Wanneer de consument een bestelling plaatst, bevestigt Sieradenmeisje de ontvangst van de bestelling.
 3. Sieradenmeisje zorgt voor een veilige digitale omgeving en veilige overdracht van data.
 4. Sieradenmeisje kan binnen wettelijke kaders controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en zich op de hoogte stellen van feiten en factoren die nodig zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als Sieradenmeisje op basis hiervan goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft Sieradenmeisje het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
 5. Sieradenmeisje zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie beschikbaar stellen of opvraagbaar maken:
  a. waar de consument met vragen of klachten terecht kan;
  b. of en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  c. informatie over garanties na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 genoemde productgegevens, tenzij deze informatie al aan de consument is verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten mag de consument gedurende 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in na de dag van ontvangst van het product door de consument of een vertegenwoordiger van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.
 3. Als de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sieradenmeisje retourneren, volgens de instructies van Sieradenmeisje.
 4. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, te laten weten aan Sieradenmeisje. Dit kan per e-mail of via het retourformulier.
 5. Nadat de consument aan Sieradenmeisje heeft laten weten te willen retourneren, dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
 6. Als de klant na afloop van de in lid 4 en 5 genoemde termijn niet heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Sieradenmeisje heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Sieradenmeisje zal het betaalde bestelbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product is terugontvangen door Sieradenmeisje.
 3. Terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument en Sieradenmeisje een andere betaalmethode overeenkomen.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product. Sieradenmeisje zal de schade onderzoeken en het bedrag voor herstelwerkzaamheden aftrekken van het terug te betalen bestelbedrag.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Sieradenmeisje sluit het herroepingsrecht uit voor producten:
  a. die door Sieradenmeisje zijn vervaardigd of aangepast volgens specificaties van de consument, zoals ‘made-to-order’ producten en op maat gemaakte producten zoals een aangepaste ringmaat of lengte van een armband of ketting; of
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 2. Sieradenmeisje sluit het herroepingsrecht uit voor producten met een financiële waarde die besteedbaar zijn in de webshop, zoals:
  a. digitale of papieren cadeaubonnen en tegoedbonnen.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van technische fouten en druk- en typfouten. Sieradenmeisje is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Sieradenmeisje zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de bij het aanbod vermelde productinformatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid.
 2. Verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Sieradenmeisje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en staat.
 3. Tweedehands producten komen in aanmerking voor 1 maand garantie.
 4. Nieuwe producten komen in aanmerking voor 3 maanden garantie.
 5. De garantie geldt niet indien:
  a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt, of door derden heeft laten repareren of bewerken; of
  b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Sieradenmeisje zal zorgvuldig zijn bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten, zoals het aanpassen van de ringmaat.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sieradenmeisje kenbaar heeft gemaakt, of een door de consument gekozen afhaalpunt van een transportdienst.
 3. Sieradenmeisje zal geaccepteerde bestellingen met spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de consument geen recht op vergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sieradenmeisje proberen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Sieradenmeisje tot het moment van bezorging, zoals omschreven in lid 7.
 7. Het moment van bezorging is het moment waarop de transportdienst heeft geregistreerd dat de levering is bezorgd.

Artikel 12 – Betaling

 1. De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen of een betaalovereenkomst te zijn aangegaan via Klarna (later betalen), voordat Sieradenmeisje tot levering zal overgaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens aan Sieradenmeisje door te geven.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Sieradenmeisje het recht om kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sieradenmeisje, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Sieradenmeisje ingediende klachten worden binnen beantwoord binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sieradenmeisje een indicatie gegeven wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Sieradenmeisje. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Sieradenmeisje als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Sieradenmeisje niet op, tenzij Sieradenmeisje anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sieradenmeisje, zal Sieradenmeisje kiezen voor het vervangen of voor repareren van de geleverde producten. Indien vervangen of repareren niet mogelijk is, zal Sieradenmeisje een waardebon verschaffen of, op basis van het karakter van de klacht, tot terugbetaling overgaan.

Artikel 14 – Nederlands recht

 1. Op overeenkomsten tussen Sieradenmeisje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Sieradenmeisje Google reviews 2024
betaalmethoden sieradenmeisje webshop

© 2024 Sieradenmeisje